ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ


Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων

Διατήρηση της υπάρχουσας δομής.
Εκ νέου οργάνωση του λογιστηρίου.
Επίβλεψη των εργασιών και της λειτουργίας.
Τακτικές επισκέψεις των στελεχών μας.

Συλλογή & Ομαδοποίηση

Συλλογή παραστατικών από έδρα & λοιπές εγκαταστάσεις.
Ταξινόμηση & αξιολόγηση περιεχομένου.
Προετοιμασία για έγκυρη & έγκαιρη λογιστική ενημέρωση.

Τεκμηρίωση & Παραμετροποίηση

Παραμετροποίηση των λογιστικών & εμπορικών εφαρμογών για ουσιαστική και άμεση πληροφόρηση μέσω των καλύτερων πληροφοριακών συστημάτων.

Καταγραφή και ενημέρωση

Ενημέρωση των λογιστικών αρχείων & βιβλίων.
Εσωτερικός έλεγχος ορθής ενημέρωσης.

Οριστικοποίηση

Οριστικοποίηση επί της ουσίας όλων των παραπάνω ενεργειών ανά φορολογική περίοδο.
Πραγματοποίηση των φορολογικών & λογιστικών υποχρεώσεων.


Οικονομικές καταστάσεις

Σύνταξη ενδιάμεσων πληροφοριακών οικονομικών καταστάσεων.
Σύνταξη των τελικών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.Εμπιστοσύνη – Σχεδιασμός – Ανάπτυξη

Με την εξειδίκευσή μας & την επιστοσύνη σας
σχεδιάζουμε την ανάπτυξή σας

Εμπιστοσύνη
100%

Σχεδιασμός
95%

Ανάπτυξη
90%