Νομικές Υπηρεσίες


Διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών
Διακανονισμός εταιρικών δανείων
Δάνεια ιδιωτών
Διαμεσολάβηση

Εμπορικές & Αστικές συμβάσεις
Πνευματική & Βιομηχανική ιδιοκτησία
Εταιρικό Δίκαιο
Διοικητικές συμβάσεις

Φορολογικό Δίκαιο
Εργατικές διαφορές
Πτωχευτικό Δίκαιο


Με την συνεργασία των συμβούλων μας